fbpx

REGULAMIN USŁUG Content Marketing i Content Management

REGULAMIN USŁUG Content Marketing i Content Marketing&PPC

Obowiązuje od dnia 01.11.2019 r.

I. Definicje

CopywritingPlus” – B&M Outsources Michał Nielub, ul. Jaśminowa 19, 76-200 Siemianice, NIP: 939-307-52-22

Oprogramowanie” – platforma, do której każdy Klient ma dostęp z poziomu urządzenia stacjonarnego, jak i urządzenia mobilnego po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu dedykowanego oprogramowania.

Bonus” – zniżka przyznawana przez CopywritingPlus za płatność z góry za cały okres świadczenia usługi

Klient” – podmiot prywatny, podmiot powstały w oparciu o prawo spółek handlowych i cywilnych lub podmiot publiczny, który zamówił usługę z CopywritingPlus

„Jednostka Abonamentowa” – to każdy miesiąc kalendarzowy wchodzący w skład ustalonego Okresu Abonamentowego.

Okres Abonamentowy” – czas trwania świadczenia usług, wynoszący odpowiednio 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy liczony od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy.

Operator Płatności” – podmiot odpowiedzialny za płatności bezgotówkowe pomiędzy CopywritingPlus, a Klientem.

Regulamin” – niniejszy regulamin, którego treść znajduje się na stronie: copywritingplus.pl/regulamin-uslug

Serwis” – prowadzony w języku polskim serwis handlowy on-line copywritingplus.pl.

Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

II. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług Content Marketing oraz Content Marketing&PPC przez CopywritingPlus
 2. Umowa w zakresie świadczenia Usługi zawarta jest na czas określony trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy, realizowanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa pozwala na korzystanie przez Klientów na warunkach określonych w Regulaminie:

a. z konta menedżera projektów Asana,

b. z Panelu Klienta na platformie copywritingplus.pl,

c. z przesłanych tekstów w celach komercyjnych z dowolnym oznaczeniem autora.

 1. Usługą nie są objęte następujące typy usług:

a. pozycjonowanie stron internetowych,

b. tworzenie stron internetowych,

c. więcej, niż jeden audyt SEO,

d. realizacja tekstów wykraczających poza zakres wykupionego pakietu.

III. Zakres Usługi Content Marketing

 1. Content Marketing obejmuje:

a. sporządzanie 4 tekstów miesięcznie,

b. ustalenie strategii publikacji,

c. ocenę atrakcyjności i przydatności tekstów,

d. wyszukanie słów kluczowych niezbędnych do realizacji tekstów,

e. weryfikację merytoryczną, stylistyczną i językową wszystkich tekstów.

 1. Każdy tekst jest dostarczony na 3 dni przed wyznaczoną datą publikacji.
 2. CopywritingPlus zobowiązuje się do dostarczenia najwyższej jakości tekstów, pozbawionych wad językowych oraz zgodnych z zasadami SEO.
 3. Długość każdego tekstu wynosi od 450 do 550 słów. Istnieje możliwość rozszerzenia długości do 900-1200 słów, co wiąże się z zastosowaniem nowych stawek abonamentowych.
 4. Strategia tekstów ustalana jest z góry na każdy miesiąc i udostępniona Klientowi do wglądu nie później, niż tydzień przed rozpoczęciem miesiąca.
 5. Teksty do wglądu Klienta znajdują się w menedżerze projektów – Asana. Każdy Klient jest zobowiązany do założenia konta na Asanie, aby mieć wgląd do znajdujących się tam zasobów.
 6. Klient może zarekomendować temat, jednak jego realizacja każdorazowo podlega weryfikacji przez CopywritingPlus pod kątem osiągnięcia założonych efektów.
 7. Każdy Klient ma przypisanego Opiekuna Projektu, do którego otrzymuje dane kontaktowe po rozpoczęciu współpracy.

IV. Zakres usługi Content Marketing&PPC

 1. Content Marketing&PPC obejmuje:

a. sporządzanie 4 tekstów miesięcznie,

b. ustalenie strategii publikacji,

c. ocenę atrakcyjności i przydatności tekstów,

d. wyszukanie słów kluczowych niezbędnych do realizacji tekstów,

e. weryfikację merytoryczną, stylistyczną i językową wszystkich tekstów,

f. prowadzenie kampanii reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Facebook Ads lub Google Ads (w zależności od oczekiwanej grupy odbiorców),

g. co miesięczne generowanie raportów z przeprowadzonych działań,

h. dystrybucja treści w Internecie, tj. na forach dyskusyjnych, na Facebooku, na Quora oraz innych pokrewnych z zastrzeżeniem maksymalnej liczby udostępnień w wysokości 10 na miesiąc,

i. konfigurację Piksla (w przypadku reklam na Facebooku) lub konfigurację Google Analytics oraz Google Tag Manager (w przypadku reklam PPC z Google Ads).

 1. Każdy tekst jest dostarczony na 3 dni przed wyznaczoną datą publikacji.
 2. CopywritingPlus zobowiązuje się do dostarczenia najwyższej jakości tekstów, pozbawionych wad językowych oraz sporządzonych z najlepszą wiedzą w zakresie SEO.
 3. Długość każdego tekstu wynosi od 450 do 550 słów. Istnieje możliwość rozszerzenia długości do 900-1200 słów, co wiąże się z zastosowaniem nowych stawek abonamentowych.
 4. Strategia tekstów ustalana jest z góry na każdy miesiąc i udostępniona Klientowi do wglądu nie później, niż tydzień przed rozpoczęciem miesiąca.
 5. Teksty do wglądu Klienta znajdują się w menedżerze projektów – Asana. Każdy Klient jest zobowiązany do założenia konta na Asanie, aby mieć wgląd do znajdujących się tam zasobów.
 6. Klient może zarekomendować temat, jednak jego realizacja każdorazowo podlega weryfikacji przez CopywritingPlus pod kątem osiągnięcia założonych efektów.
 7. Każdy Klient ma przypisanego Opiekuna Projektu, do którego otrzymuje dane kontaktowe po rozpoczęciu współpracy.
 8. Klient zobowiązany jest udostępnić istniejące konto reklamowe Facebook Ads lub Google Ads lub wyrazić zgodę na założenie nowego przez CopywritingPlus.
 9. Klient zobowiązany jest udostępnić konto Google Analytics.
 10. Zasilenie budżetu reklamowego może odbywać się w jednym z dwóch wariantów:

a. w przypadku prowadzenia konta reklamowego przez CopywritingPlus – przelać ustaloną należność na konto CopywritingPlus,

b. w przypadku prowadzenia konta reklamowego przez klienta – zasilić swoje konto reklamowe ustaloną kwotą.

 1. CopywritingPlus zobowiązuje się do bieżącego monitorowania kampanii reklamowych i wdrażania niezbędnych poprawek oraz działań optymalizacyjnych w celu poprawy osiąganych wyników.

V. Aktywacja Pakietów i płatności

 1. Pakiety Content Marketing lub Content Marketing&PPC zostaną uruchomione po uregulowaniu pierwszej płatności.
 2. Płatności odbywają się „z góry” za wybraną jednostkę abonamentową (miesiąc) lub za cały okres abonamentowy (3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy).
 3. W zależności od długości wybranego przez Nabywcę okresu abonamentowego i rodzaju pakietu, płatności wynoszą:

a. Content Marketig:

a.I. 800 zł netto za miesiąc przy pakiecie 3-miesięcznym

a.II. 750 zł netto za miesiąc przy pakiecie 6-miesięcznym

a.III. 700 zł netto za miesiąc przy pakiecie 12-miesięcznym

b. Content Marketing&PPC:

a.I. 1250 zł netto za miesiąc przy pakiecie 3-miesięcznym

a.II. 1150 zł netto za miesiąc przy pakiecie 6-miesięcznym

a.III. 1050 zł netto za miesiąc przy pakiecie 12-miesięcznym

 1. Copywritingplus zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji pakietu w przypadku opóźnienia płatności o 7 dni kalendarzowych. Wznowienie usług następuje natychmiast po otrzymaniu zaległej zapłaty z zastrzeżeniem wydłużenia okresu abonamentowego proporcjonalnie do zaistniałego czasu zaległości.
 2. Klient ma prawo do zniżki w wysokości 15% w przypadku zapłaty za cały wybrany okres abonamentowy.
 3. Faktury są wystawiane:

a. W momencie złożenia zamówienia i akceptacji oferty w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc abonamentowy

b. Najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy i każdy kolejny miesiąc abonamentowy

 1. Rozpoczęcie realizacji wybranego pakietu ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu złożenia zamówienia.

VI. Dane osobowe

 1. CopywritingPlus jest administratorem danych osobowych Klientów w związku z oferowaniem w Usługi w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Użytkownik może się zwrócić do CopywritingPlus, wykorzystując adres mailowy: biuro@copywritingplus.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez CopywritingPlus.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez CopywritingPlus dla celów udostępnienia i wykonania Usługi, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Usługą.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez CopywritingPlus zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez CopywritingPlus obejmują: dane firmowe, imię i nazwisko, adres siedziby i/lub zamieszkania, dane identyfikacyjne firmy i/lub dane identyfikacyjne osoby.
 6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez CopywritingPlus przez okres świadczenia Usługi oraz przez 6 lat po roku dla celów rozliczeniowo – podatkowych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez CopywritingPlus po upływie świadczenia Usługi dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Klientów zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności CopywritingPlus z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. CopywritingPlus zapewnia Klientom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez CopywritingPlus do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez CopywritingPlus lub są realizowane nienależycie, tj. niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez CopywritingPlus w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane listownie na adres CopywritingPlus lub drogą elektroniczną na maila: biuro@copywritingplus.pl
 4. Użytkownik może kontaktować się z CopywritingPlus w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: CopywritingPlus 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 35/3

b. za pomocą formularza e-mail biuro@copywritingplus.pl

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Nabywca będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest zakup jednego z pakietów, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

IX. Zakończenie abonamentu

 1. Każdy Klient ma prawo do zakończenia Okresu Abonamentowego, przed jego upływem. Płatności są realizowane „z góry”, więc wystarczy nie opłacić kolejnego miesiąca abonamentowego. Nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty z tytułu przedwczesnego zakończenia Okresu Abonamentowego.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty za cały Okres Abonamentowy przed jego rozpoczęciem, Klient ma prawo zakończyć współpracę przed czasem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wystarczy, że wyrazi swoją wolę, kontaktując się na e-mail: biuro@copywritingplus.pl
 3. CopywritingPlus ma prawo wstrzymać świadczenie usług w przypadku powstania zaległości po stronie Klienta dłuższych, niż 7 dni kalendarzowych.
 4. CopywritingPlus zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usług, jeżeli zaległości Klienta przekraczają 14 dni kalendarzowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu, jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej copywritingplus.pl/regulamin-uslug.
 2. CopywritingPlus zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z uwagi na zmianę uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych, które wejdą w życie 15 dnia licząc od dnia poinformowania Klientów o zmianie w sposób określony w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zmiany ceny za Usługę mają zastosowanie do kolejnych Okresów Abonamentowych, następujących po Okresie Abonamentowym w trakcie którego zmiana zostanie dokonana.
 3. CopywritingPlus zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez CopywritingPlus lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie głównej lub podstronach Serwisu. 
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.